Historia

Föreningen bildas

Eckerda Missionsförening bildades den 19 april 1903, med 29 medlemmar och en årsavgift på 50 öre för män och 25 öre för kvinnor. Kassabehållningen de första sex åren var som mest 91 kr. Man skänkte pengar till missionsverksamhet och intäkterna kom från kollekt och gåvor, auktioner och försäljningar, allt baserat på handarbeten och egen produktion. Föreningen hade mycket små medel att röra sig med och ändå satte man igång ett för dem stort byggprojekt.

Bygget sätts igång och pågår några år

1909 påbörjades bygget av missionshuset. Stenfoten och stenarbetena lejde man folk till, liksom skorstensmurning m.m. I övrigt tycks man ha gjort det mesta själv. För att finansiera bygget togs ett sparbankslån på 1 000 kr, som amorterades med 100 kr/år och med en ränta på 6%. 1920 var lånet slutbetalt. Den 28 nov 1909 var det invigningsfest för det nya missionshuset. Då var det ännu inte riktigt färdigt, men tydligen så pass klart att man kunde samlas i det. Till festen hade man bl.a. inköpt en fotogenlampa för 10 kr. Kanske är det den som hänger i taket än idag? 1911 gjordes de sista arbetena på bygget och det var att tjära taket, lägga en stenmur mot vägen, sätta upp portstolpar och för 37 kr köpa in en järngrind från Wiktorins järnhandel i Vetlanda. Till minne av missionshusbygget firades 30-, 40- och 100-årsjubileum åren 1939, 1949 och 2009 .

Exempel på underhåll och andra åtgärder

1922 lades plåt på taket, det kostade 290 kr. Det gamla tjärtaket krävde antagligen för mycket underhåll. 1924 hade träbron utanför huvudingången tjänat ut och man byggde en ny. Det var bro nr 2 och det skulle med tiden bli fler. Den senaste – från 2007 – är minst nr 5 i ordningen. 1933 satte man in en vedspis i köket och 1945 masonitkläddes köket och lilla salen, som senare målades.

Den största händelsen i missionshusets historia måste nog ha inträffat 1944. Då installerades elektrisk belysning. Från och med nu blev det mer lättskött, men också en regelbundet återkommande utgift. Och så har det varit fram till början på 2000-talet, då elabonnemanget av kostnadsskäl sades upp. 1963 ville man byta ut vedkaminerna mot elelement, men ångrade sig och reparerade dem i stället. Därför finns de ursprungliga kaminerna kvar.

Utanför själva byggnaden

1946 sattes det staket upp som vi idag fortfarande ser resterna av i form av järnstolpar med bandtråd emellan. Avstyckning av tomten gjordes 1949. Vedboden byggdes inte förrän 1952, om vi får tro kassaboken. Gottfrid Jonsson i Alarp hyvlade takstickorna för 60 kr. 25 år senare lades plåt på det gamla sticketaket. 1971 upplät och iordningställde Ingvar Hultberg ett stycke mark till P-plats för missionshuset.

Missionsföreningens verksamhet

Redan de första åren omfattade verksamheten förutom andakter och olika arbetsmöten även auktioner. Pengar från auktionerna och kollekten skänktes sedan till missionsändamål, bl.a. till Svenska missionen i Kina. Missionären Blom fick t.ex. 25 kr i underhåll 1908 för sin vistelse i Kina och året efter fick han 15 kr. Det var mycket pengar som föreningsmedlemmarna lyckats samla genom sitt ambitiösa arbete. Redan 1907 kunde föreningen sätta in 10 kr på Sparbanken, utöver de summor som skänktes till missionen.

I Eckerda missionshus verkar medlemmarna själva ha stått för både bön och sång och med någon mer lokal pastor som medverkande. Predikanter, missionärer, metodistpastor, kyrkoherde och t.o.m. en redaktör är exempel på talare som medverkat i missionshuset.

I Eckerda bildades Eckerda Kristliga Ungdomsförening 1919 med 17 medlemmar. Den ersattes 1924 av Juniorföreningen, som fanns kvar till 1939. Som mest hade föreningen 40 medlemmar. Vi har kvar protokollsböcker från åren 1924 till 1937 och ser att det fördes noggranna protokoll. Som regel startade man med arbetsmöten redan kl. fyra på lördagseftermiddagen, med efterföljande bibelläsning och sång samt givetvis kaffe och hembakat bröd. Träffarna skedde i hemmen eller i missionshuset. Även ungdomarna bidrog med alster till både egna och missionsföreningens auktioner.

På 1940-talet bedrev systrarna Berta och Hulda Hultberg i Spolagården söndagskola i pingsvännernas regi. Fem-sex barn deltog, men verksamheten dog så småningom ut.

Den kanske viktigaste verksamheten för Eckerda Missionsförenings ekonomiska fortlevnad under alla år var syföreningen. Redan under startåret 1903 bildades en s.k. arbetsförening som började med att köpa in stickegarn och bomullsväv. Syföreningen fanns kvar ända tills missionsföreningen lades ner 1990.

Tilläggas kan att verksamheten aldrig varit någon missionsförsamling, utan just en missionsförening.

Intresseföreningen

Den intresseförening som 1990 ersatte den gamla missionsföreningen fortsatte med verksamheten så gott det gick, tills det hela stannade av i början av 2000-talet.

Intresseföreningen blev dock grunden för den nystart av den förening, Intresseföreningen för Eckerda Missionshus, som skedde 2006 i och med att vi fick möjlighet att restaurera byggnaden med bidrag från länsstyrelsen. Ett intensivt och väl fungerande samarbete med Länsstyrelsen startade.

Restaureringsarbetet blev mer omfattande än vi tänkt oss. Här följer en lista över några av de åtgärder som utförts under åren 2006 – 2012:

 • Renovering av kaminerna
 • Lagning av skorstenen
 • Byte av yttertaksbräder
 • Byte av dålig takplåt
 • Byte av myrskadat väggparti, inkl. bottensyll
 • Byte av bröstlister och fönsterfoder
 • Byte av yttre skorstensrör
 • Ny takstege
 • Renovering, inredning och målning av uthuset
 • Iordningställande av dasset
 • Utvändig målning av missionshuset
 • Målning av plåttaket
 • Montering av mörkläggningsgardiner i stora salen
 • Nya lås
 • Ny dörrtrappa
 • Byggande av grillplats
 • Inköp och installation av eget elverk

År 20 19 avslutades arbetet med ommålning av missionshusets lilla sal. Vid sidan av det omfattande restaureringsarbetet skedde en mängd olika aktiviteter samtidigt som skötseln av huset, uthuset och tomten ombesörjdes av styrelsen.

Styrelsen har bedrivit två studiecirklar, som resulterat i två skrifter: – ”Eckerda by – förr och nu”, 2008, med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan – ”Eckerda by under fyra sekel”, som utgavs 2018. Bägge skrifter finns att köpa via föreningen för 60:- respektive 120:-.

Under åren 2008-2014 genomfördes sju byavandringar i Eckerda med omnejd, där bl.a. flera gamla torpställen besöktes. Intresset för dessa nedslag i historien lockade många deltagare.

Den årliga höstauktionen – en tradtion från den gamla missionsförsamlingen – med bl.a försäljning av ostar och ostkakor, tillverkade av styrelsemedlemmar, har i alla år varit mycket välbesökta.

Därutöver har styrelsen anordnat grötfester i anslutning till julen, sommarfester och föreläsningar. Missionshuset har också under åren varit uthyrt för olika evenemang.

Ordförande under åren 2006-2017 har varit Johan Carlström, Långhester. Han efterträddes i mars 2017 av Susanne Knutsson, Ormaskog. Under Susannes ledning har restaureringsarbetet fortsatt, och 2023 förklarades Eckerda missionshus såsom byggnadsminne. Invigningen skedde den 18 juni i närvaro av bla dåvarande landshövdingen i Jönköpings län, Helena Jonsson.

Föreningen har idag ca 60 betalande medlemmar.